Wedstrijdreglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘"DELEN CUP: 4 PLAY" van BV Beats of Golf Shop (BE 0684.569.976)

 

Artikel 1: De Organisator 

 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door BV Beats of Golf Shop, Leo Baekelandstraat 31, 2650 Edegem  (hierna te noemen: de Organisator). 

 

Artikel 2: Voorwaarden 

 

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt. 

 

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. 

 

De Organisator is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan een deelnemer voor de deelname aan een wedstrijd.

 

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie. 

 

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. 

 

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. 

 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

 

 

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.   

 

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.   

 

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.  Indien zulks vereist is, kan De Organisator dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Decathlon (www.decathlon.be) en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

 

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden niet bewaard.

 

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met de Organisator. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd 

 

De wedstrijd zal gespeeld worden van Maandag 13 juli 2020 11u tot en met vrijdag 14 augustus 2020 om 19u. 

 

De prijs worden uiterlijk op maandag 31 augustus 2020 aan de winnaar meegedeeld via e-mail.

 

Artikel 4: Deelnemende winkelpunten

 

De wedstrijd zal in gespeeld kunnen worden in:
The Guest, Kustlaan 110, Knokke-Heist
 

Artikel 5: Deelname 

 

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet een Deelnemer zich tot The Guest, Kustlaan 110, Knokke-Heist moeten wenden van van maandag 13 juli 2020 11u tot en met vrijdag 14 augustus 2020 om 19u. 

 

PROEF: 4 PLAY

4PLAY is een digitale golf competitie waarbij 4 vrienden 1 Professionele golfer trachten te verslaan. "The score to beat" is 1 onder par, voor de 4 spelers telt op elke hole enkel de beste score van hun team. Indien je over de 4 holes een beter resultaat haalt dan Thomas Pieters, dan maak je kans op een dinner in the sky aangeboden door Bank Delen en een gesigneerde Tour Bag.

 

Deelnemers schrijven zich in via de website van Beats of Golf. (www.beatsofgolf.com). Elke flight bestaat uit minimum 1 en maximum 4 deelnemers.  

Artikel 5.1 : Kostprijs 

De prijs om aan de wedstrijd deel te nemen bedraagt 20 Euro per flight (ongeacht het aantal deelnemers)

 

Artikel 5.2 : Duurtijd 

 

Een flight duurt maximum 1u30. Indien niet alle deelnemers de vier holes hebben kunnen afwerken telt de beste score na 90 minuten per hole. Indien er een hole niet is afgewerkt worden hier 12 slagen voor aangerekend.  

 

Artikel 5.2 : Materiaal 

 

Elke deelnemer speelt de eerste 4 holes van de PGA National. Hij of zij mag zelf kiezen welke clubs hij hiervoor gebruikt.

 

Elke deelnemer mag zijn eigen clubs gebruiken of een keuze maken uit de clubs die ter beschikking staan.

 

De wedstrijd wordt gespeeld op een QED simulator. 

 

Elke kandidaat mag meerdere keren aan de proef deelnemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Artikel 6: De prijs 

 

Indien een flight een betere score haalt dan Thomas Pieters (-1 op de eerste vier holes) dan maakt hij/zij kans op een dinner in the sky en een gesigneerde tourbag.

 

Op 31 augustus zal uit de lijst van de winnende flights 

 

  • 1 winnende flight geloot worden voor het dinner in the sky (4 plaatsen)

  • 1 winnende flight geloot worden voor de gesigneerde tour bag (de tour bag wordt gesigneerd door: Manon De roey, Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas Detry

 

De locatie voor het diner en het tijdstip wordt op een later tijdstip meegedeeld aan de winnende flight 

 

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. 

 

De prijs is nominatief en mag niet worden doorgegeven. De prijs mag niet verkocht worden. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem aan te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Beats of Golf het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Beats of Golf.

 

De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die omschreven is in dit wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat Beats of Golf bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. (Transport- en parkeerkosten worden zijn niet ten laste van de Organisator.)

 

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

 

Artikel 7: De Winnaar

 

De flight die een betere score haalt dan -1 op de eerste vier holes van de PGA NATIONAL zal geregistreerd worden op de lijst van winnende flights. Uit deze lijst wordt er op 31 augustus 2 winnende teams geloot. Het eerste team dat uit de pot geloot wordt wint het diner in the sky. Het tweede team de gesigneerde tour bag.

 

Loting: alle winnaars worden op een papier genoteerd en in een pot gestopt. De onschuldige hand van Luk De Meester, geboren 01/01/1985 en wonende in Edegem zal twee winnaars trekken uit de pot.

 

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

De winnaar zal via e-mail gecontacteerd worden. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 

Artikel 8: Wetgeving 

 

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

Logo Beats of Golf, start to golf, golf simulator, starten me golfen, simulator, the net return, golfcoach

BVBA BEATS OF GOLF SHOP

Leo Baekelandstraat 31

2650 Edegem

België

AXA IBAN BE96 7512 0891 5105

VAT BE 0684.569.976

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Our partners:

download (3).png